هر object property می‌تواند یک ویژگی معکوس متناظر داشته باشد .  اگر یک ویژگی فرد a  را به فرد b  متصل  کند  آن گاه  ویژگی معکوس آن فرد b  را به فرد a  متصل می کند.  برای مثال شکل 4.16  (در بخش قبلی) ویژگی hasParent  و ویژگی معکوس آن یعنی hasChild  را نشان می دهد -  اگر  Matthew hasParent Jean آن گاه  بر مبنای ویژگی معکوس می‌توانیم نتیجه بگیریم که Jean hasChild Matthew .

ویژگی های معکوس را میتوان با استفاده از پنجره ویژگی معکوس که در شکل 4.17 نشان داده شده است ایجاد کرد.

 

 

شکل 4.17 : نمای ویژگی معکوس

 

 

برای تکمیل این بخش برای ویژگی هایی که  در آنتولوژی  پیتزا ایجاد کردیم  ویژگی های معکوس تعیین می کنیم.

  

تمرین 10:  ایجاد تعدادی ویژگی معکوس

1.     از دکمه Add object property  در تب Object Properties استفاده کنید تا یک ویژگیا از نوع شی با نام isIngredientOf ایجاد کنید. (این ویژگی معکوس ویژگی hasIngredient خواهد بود )

2.     بر روی   آیکون  Add در کنار دکمه Inverse properties در پنجره  Property Description مطابق تصویر 4.17 کلیک کنید. پنجره باز خواهد شد ویژگی های قابل انتخاب را نمایش می دهد . ویژگی hasIngredient  انتخاب کنید و بر روی ok کلیک کنید . اکنون ویژگی hasIngredient  باید در پنجره  Inverse Property نمایش داده شود .

3.     ویژگی hasBase  را انتخاب کنید

4.     بر روی Add  کلیک کنید. یک ویژگی جدید با نام isBaseOf  ایجاد کنید .این ویژگی را انتخاب کنید و بر روی ok کلیک کنید. توجه داشته باشید که hasBase  هم اکنون یک ویژگی معکوس به نام isBaseOf  دارد .می‌توانید ویژگی isBaseOf را به عنوان یک زیر ویژگی isIngredientOf  قرار دهید .(در هر صورت این موضوع بعدا زمانیکه از موتور استنتاج استفاده می کنیم استنتاج خواهد شد).

5.      ویژگی  hasTopping را انتخاب کنید .

6.     بر روی Add  در کنار Inverse properties کلیک کنیداز پنجره باز شده برای ایجاد ویژگی isToppingOf استفاده کنید و  OK  را کلیک کنید.


برچسب ها: