همانطور که قبلا ذکر شد یک آنتولوژی از کلاس ها  تشکیل می شود در واقع بخش های اساسی یک آنتولوژی OWL کلاس ها هستند در protege 4, ویرایش کلاس ها با استفاده از تب Classes که در شکل زیر نشان داده شده است انجام می شود

درخت سلسله مراتبی کلاس باید  مطابق تصویر زیر باشد آنتولوژی خالی از یک کلاس به نام Thing تشکیل شده است همانطور که قبلا گفتیم کلاسهای OWL عنوان مجموعه ای از نمونه ها یا افراد یا اشیا تفسیر می شوند.کلاس Thing کلاسی است که مجموعه تمامی نمونه ها را نمایش می دهد.به همین دلیل تمامی کلاس ها زیر کلاس Thing هستند.

می‌خواهیم تعدادی کلاس  به  آنتولوژی خودمان   اضافه کنیم  تا یک پیتزا راتعریف کنیم!

تمرین ۴: ایجاد کلاسهای Pizza, PizzaTopping و PizzaBase

1.مطمئن شوید که تب کلاس ها(Classes) انتخاب شده است

2. بر روی آیکن Add مطابق تصویر زیر کلیک کنید

3.  پنجره ای باز خواهد شد که به شما اجازه می‌دهد نام کلاس خود را انتخاب کنید ,  بنویسید Pizza  و اینتر کنید

4.  مراحل بالا را برای اضافه کردن کلاس های PizzaTopping  و PizzaBase تکرار کنید.البته مطمئن شوید که قبل از آنکه  روی Add کلیک کنید Thing انتخاب شده است بدین صورت کلاس های ایجاد شده به عنوان زیر کلاس Thing ایجاد خواهند شد.

ساختار کلاس ها هم اکنون باید شبیه تصویر زیر باشد

اگرچه الزامی در چگونگی انتخاب نام برای کلاس ها وجود ندارد اما پیشنهاد می کنیم که تمامی کلاس ها باید با حرف بزرگ شروع شود نباید فاصله در نام گذاری آنها استفاده شود برای مثال Pizza, PizzaTopping, MargheritaPizza.

می‌توانید از _ برای اتصال کلمات استفاده کنید برای مثالPizza Topping.از هر قرارداد نامگذاری ای که استفاده می کنید به آن پایبند بمانید

کلاس های گسسته(Disjoint ):

با داشتن کلاس های Pizza, PizzaTopping and PizzaBase در  آنتولوژی لازم است که اعلام کنیم این کلاسها از یکدیگر مجزا و گسسته هستند در نتیجه یک فرد یا شی نمی تواند نمونه ای ازدو یا  چند مورد از این کلاسها باشد

برای آنکه کلاسهای گسسته را  کنیم بر روی Disjoints classes که در  زیر پنجره  ‘Class Description  قرار دارد کلیک کنید

تمرین ۵ : جداسازی Pizza, PizzaTopping and PizzaBaseاز یکدیگر

1.از میان کلاس ها کلاس Pizza را  انتخاب کنید

2.بر روی دکمه Disjoint classes در پنجره class description کلیک کنید.پنجره جدیدی باز خواهد شد که شما میتوانید چندین کلاس را برای جداسازی انتخاب کنید . این امر کلاسهای PizzaBase and PizzaTopping را از کلاس Pizza جدا خواهد کرداکنون اگر یکی از این کلاس ها را انتخاب کنید در پنجره Classes گسسته بودن آن با سایر کلاس ها را می بینید.

همواره فرض می‌شود که کلاس‌های OWL همپوشانی دارند.  بنابراین ما نمی توانیم تصور کنیم که یک نمونه عضوی از یک کلاس مشخص نیست صرفاً به این دلیل که اظهار نشده است که عضو آن کلاس است.در واقع برای جداسازی گروهی از کلاس ها  ما باید آنها را نسبت به هم جداسازی یا گسسته کنیم. این امر اطمینان می‌دهد که یک نمونه که عضوی از یک کلاس در گروه است نمی‌تواند عضو هیچ یک از سایر کلاسهای آن گروه باشد. در مثال ما PizzaTopping  و PizzaBase  از یکدیگر  مجزا شدند. و این یعنی اینکه امکان ندارد یک نمونه عضوی از  ترکیبی از این کلاس ها باشد . اینکه یک شی یا فرد  هم Pizza باشد و هم PizzaBase معنی دار نیست .

 


برچسب ها: